Схвалено

на засіданні педагогічної ради

«___» січня 2022 року

протокол № 5

Директор Ганна ВИСЛОГУЗОВА

Стратегія розвитку

Лисичанської гімназії №2 Сєвєродонецького району Луганської області

на період 2022-2027 рр.

СТРАТЕГІЯ

Мета стратегії розвитку школи– визначити перспективи розвитку гімназії як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Освіта є основою інтелектуального, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства.

Основнимистратегічними завданнямирозвитку закладу на2022 – 2027роки є:

1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому рівнях освіти.

3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей.

4. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.

5. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж).

8. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.

8. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

9. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

10. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

11. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

12. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання).

13. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.

14. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

15. Підвищення професійного рівня кадрового по­тенціалу згідно Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.

16. Перехід на академічну, організаційну, фінансову, кадрову автономію закладу.

17. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті.

І.Вступ

Стратегія розвитку Лисичанської гімназії№2 Сєвєродонецького району Луганської області на 2022-2027 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно нового Закону України «Про освіту», Концепції нової української школи, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, якісну підготовку підростаючого покоління до життя в основі якого закладена повна академічна свобода.

Стратегія розвитку закладу визначає основні шляхи, скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готової до життя з самореалізацією компетенцій, наданих під час здобуття освіти.

Стратегія розвитку закладу спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, внутрішнього та зовнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти та якості надання педагогами освітніх послуг, прийнятті управлінських рішень.

Стратегія розвитку закладу є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських проєктів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби учасників освітнього процесу.

Проєкти, з яких складається Стратегія розвитку закладу, допоможуть вирішити такі завдання:

– організація освітньої роботи в закладі відповідно вимогам нового Закону України «Про освіту», підтримка обдарованої молоді;

– створення умов для проведення освітнього процесу, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти попередження булінгу;

– організація моніторингів якості знань та надання освітніх послуг;

– професійний розвиток педагогічних кадрів;

– забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази;

– забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу.

Основними результатами Стратегії розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення якості надання освітніх послуг. Стратегія розвитку закладу дасть можливість виробити пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі роки.

ІІ. Загальні положення

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.

Новий Закон України про освіту та Концепція НУШ орієнтує педагогів на персональну відповідальність за якість надання освітніх послуг та перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до якості знань здобувачів освіти, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно-комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча. Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок здобувачів освіти, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, а також потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Освітній процес закладу спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме:

– орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;

– здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;

– володіння іноземними мовами;

– наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, та самостійно, з довідковою літературою;

– високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку;

– вільного володіння комп’ютером, високого рівня культури користування ІКТ;

– готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці;

– формуванню трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадянської і професійної позиції.

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань закладу освіти є розвиток саме комунікативних компетентностей здобувачів освіти, у тому числі:

· толерантність;

· висока комунікативність;

· творча активність;

· рефлективність;

· емпативність;

· сенситивність.

В основу Стратегії розвитку закладу покладено системний підхід, спрямований на застосування сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи».

Стратегія розвитку закладу повністю підпорядкована освітній меті – виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвиненої, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості – громадянина України.

Ми повинні зробити все для того, щоб випускники школи були максимально здоровими – фізично і психологічно, підготовленим до життя. А для цього – будувати освітній процес на принципах гуманізації та демократизації, на основі педагогіки партнерства – тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – педагоги – батьки здобувачів освіти».

ІІ. Загальна стратегія розвитку закладу

Освіта сьогодні – це становлення людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це означає, що надання освітніх послуг здійснюється не тільки в інтересах держави, а й в інтересах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно компетентнісно орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал, а досягнення здобувача освіти розглядаються як компетентність, характеристики якої можна визначити шляхом моніторингу надання якісних освітніх послуг. Тому педагогічний колектив працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацією його організації на результат – модель компетентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку життєвої компетентності.

Провідна ідея закладу– створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти – педагоги», створити сприятливе освітнє середовище на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямоване на зміцнення здоров’я дітей, створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначенні, самореалізації.

Проблеми, які ставить перед собою колектив:

1.Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей;

2.Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

3.Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти – педагоги» з метою підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору

Керуючись концептуальними засадами нової української школи, головним девізом своїм вважаємо висловлювання:

«Змінюймось! Інакше перестанемо існувати»

Заклад досліджуватиме відповіді назапитання:

· Який заклад освіти потрібно дитині для успішної самореалізації ?

· Як допомогти їй пристосуватись до освітнього життя, почуватися спокійно і впевнено?

· Як зберегти її емоційне благополуччя – таке необхідне для повноцінного розвитку і здоров’я?

Загальна мета діяльності закладу–реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання та компетентності, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

ІІІ. Напрямки діяльності освітнього закладу

Стратегія розвитку розрахована на 5 років та включає в себе такі напрями діяльності:

1. Освітнє середовище.

2. Здобувачі освіти.

3. Освітня, педагогічна діяльність.

4. Управління.

1. Освітнє середовище

Цілі:

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці в освітньому закладі.

2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

3. Формування інклюзивного розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

4. Формування навичок та засад здорового та безпечного способу життя.

Заходи із вдосконалення освітнього середовища:

- проведення капітального ремонту фасаду закладу;

- проведення капітального ремонту харчоблоку;

- створення доступногоосвітнього середовища для дітейз особливими освітніми потребами;

- створення місць відпочинку для учасників освітнього процесу;

- створення мобільних робочих місць;

- запровадження принципу “розумного використання” (бережливе ставлення до води, електроенергії, сортування сміття);

- вдосконалення простору інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації;

- формування культури здорового харчування;

- формування навичок безпечної поведінки в інтернеті;

- реалізація заходів із запобігання та протидії булінгу, дискримінації та інших проявів насильства.

2. Здобувачі освіти

Цілі:

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

4. Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу.

5. Моделювання наскрізного виховного процесу, спрямованого на формування системи цінностей школярів, готовності їх до соціалізації.

6. Зміцнення партнерства сім’ї та школи у вихованні дітей.

7. Формування академічної доброчесності в закладі.

8. Формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта освітнього процесу.

9. Формування в учасників освітнього процесу гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, зокрема звичок здорового харчування, фізичної активності, безпечної комунікації.

10. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

11. Створення умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу.

12. Практичне забезпечення діагностики особистісного розвитку, соціального статусу, виявлення проблем соціального розвитку дитини.

Шляхи реалізації:

- Формування ключових компетентностей учнів шляхом поєднання традиційних форм навчання та виховної роботи з інноваційними.

- Використання нових форм, методів виховної роботи для протидії насильства та академічної недоброчеснгості.

- Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.

- Формування в здобувачів освіти соціальної активності, виховання національно свідомої особистості здатної успішно діяти у швидкозмінному світі, формування навичок здорового способу життя.

- Дотримання правових та етичних принципів академічної доброчесності закладу.

- Формувати та реалізовувати індивідуальні освітні траєкторії для здобувачів освіти.

- Оновлення формату спілкування з батьками, зміцнення зв’язків сім’ї та школи у вихованні здобувачів освіти.

3. Освітня, педагогічна діяльність

Цілі:

1.Забезпечення готовності педагогічних працівників до надання якісних освітніх послуг у процесі забезпечення соціального та здоров’язбережувального компонентів навчання, формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, психологічного супроводу учасників освітнього процесу, запобігання під час навчання проявам насильства та булінгу (цькування), порушенням прав дитини, зокрема шляхом використання Інтернету.

2. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

3. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

4. Постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності.

5. Підтримка інноваційної діяльності вчителя.

6. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.

Шляхи реалізації:

- Застосовувати освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти.

- Формувати та реалізовувати індивідуальні освітні траєкторії для здобувачів освіти.

- Співпраця з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечення постійного зворотного зв’язку.

- Сприяти підвищенню кваліфікації та професійному розвитку педагогічних працівників.

- Сприяти дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.

4. Управління

Цілі:

1. Підпорядковувати діяльність закладу відповідно до оновлених нормативно-правових документів, що регламентують його діяльність.

2. Впровадження ефективної внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

3. Забезпечення прозорих та відкритих стосунків між усіма учасниками освітнього процесу.

4. Сприяти формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

5. Організація освітнього процесу на засадах людино центризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.

Шляхи реалізації:

1. Забезпечити проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

2. Створювати умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.

3. Поширювати інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах, забезпечити змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу.

Очікувані результати:

- Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

- Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів).

- Підвищення рівня начальних досягнень учнів. Підвищення якості вихованості школярів.

- Створення позитивного іміджу закладу освіти в соціумі, підвищення його конкурентоздатності.

- Збільшення контингенту учнів.

Стратегія розвитку визначає основні напрями діяльності закладу. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника.

ІV. Аспекти напрямків діяльності закладу

6. Управлінський аспект

Метауправлінської діяльності : координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності.

Основнізавдання:

1. Управління якістю освіти на основі інноваційних технологій та освітнього моніторингу.

2. Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти.

3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

4. Створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження сертифікації педагогів.

Шляхи реалізації:

1. Впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій.

2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу для успішного реалізації їх творчого потенціалу.

3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою.

4. Підтримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його самореалізації.

5. Розкриття творчого потенціалу учасників освітнього процесу.

6. Стимулювання творчості учасників освітнього процесу.

Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

• загальні збори;

• педагогічна рада;

• атестаційна комісія;

• учнівське самоуправління;

Механізм управлінської діяльностівключає: діагностику, керування освітньою діяльністю, моніторинг.

Річне планування здійснюється з використанням перспективного планування. План будується на основі підготовки інформаційної довідки про діяльність закладу протягом навчального року, проблемного аналізу стану справ.

При складанні плану використовується структурування, постановка мети, визначення завдань, прогнозування результатів, складання алгоритму дій на кожному етапі. План підлягає експертизі в кінці року.

З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх ланок закладу, робота педагогів в режимі академічної свободи.

2. Методичний аспект

Метаметодичної роботи закладу : створення комфортних умов для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника

Основнізавдання:

1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.

2. Формування в педагогів готовності до проходження сертифікації та впровадження сучасних інноваційних технологій.

3. Формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик надання освітніх послуг.

4. Спрямування діяльності учнів за допомогою професійного мудрого керівництва з боку педагогічного колективу.

Шляхи реалізації:

1.Постійний моніторинг рівня професійної компетентності, якості надання освітніх послуг.

2.Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму.

3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.

4. Участь у конкурсах педагогічної майстерності на різних рівнях.

3. Виховний аспект

Метавиховної роботи: сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Основнізавдання:

1.Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.

3.Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

4. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.

5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.

6.Затвердження культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації

1.Організація і проведення засідань МО класних керівників відповідної тематики.

2. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій.

3. Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей–інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО.

4. Мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання школярів; спрямувати виховну роботу на прищеплення здорового способу життя та зміцнення моральності.

5. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

6. Організація роботи шкільного і класного учнівського самоврядування.

7. Впровадження активних форм виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

4. Психолого-педагогічний аспект

Мета:формування особистості через шкільне та сімейне виховання з урахуванням:

• індивідуальних особливостей;

• здібностей;

• умінь та навичок.

Основні завдання:

1. Створення:

– ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;

– умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу;

– умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі.

2. Посилення впливу шкільного та сімейного виховання на формування:

• стійкої мотивації до здобуття освіти;

• високої духовної культури;

• моральних переконань;

• трудового виховання дітей.

3. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

4. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи:

• діагностики особистісного розвитку;

• ціннісних орієнтацій;

• соціального статусу;

• виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини.

5. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, булінгу.

Шляхи реалізації:

1 . Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

• здібностей;

• схильностей;

• потреб;

• відстеження динаміки і розвитку обдарованих та здібних учнів; дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.

2. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських всеобучів.

3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах освітнього процесу.

4. Морально-культурний особистий досвід учасників освітнього процесу.

Модель випускника:

Моделлю випускника є громадянин держави, який:

– має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;

– є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;

– уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентноспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;

– уміє критично мислити;

– здатний до самоосвіти і саморозвитку;

– відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;

– уміє опрацювати різноманітну інформацію.

5. Фінансово-господарський аспект

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільна благодійна допомога батьків та спонсорів.

Матеріально-технічне забезпеченняумов реалізації Стратегії розвитку закладу здійснюється шляхом:

• перехід до автономії закладу освіти (фінансову незалежність):

• зміна фасаду закладу;

• створення нового освітнього середовища у навчальних кабінетах;

• окультурення території закладу;

• заміна комп’ютерної техніки;

• поповнення існуючих кабінетів необхідними меблями;

• поповнення бібліотечного фонду.

6. Реалізація, моніторинг та оцінка виконання Стратегії

Реалізувати Стратегію передбачається упродовж 2022-2027навчальних років

7.Очікувані результати

· Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

· Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання здобувачів освіти).

· Підвищення рівня начальних досягнень учнів. Підвищення якості вихованості здобувачів освіти.

· Широке застосування методів викладання, заснованих на співпраці (ігри, проєкти – соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо). Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду.

· Здійснення комп’ютеризації освітнього процесу.

· Створення позитивного іміджу школи в соціумі, підвищення її конкурентоздатності.

· Поліпшення якісних показників ДПА, результатів предметних олімпіад та конкурсів.

· Збільшення контингенту учнів.

· Розширення ділових партнерських зв'язків між навчальними закладами як України, так і інших країн.

На підставі Стратегії щороку складається Річний план роботи закладу, що забезпечує її виконання.

За допомогою внутрішньої системи оцінювання якості освітньої діяльності здійснюється моніторинг виконання Річного плану.

Відкритість та прозорість реалізації Стратегії здійснюється шляхом інформування на інформаційних ресурсах закладу.

V. Стратегічні проекти навчального закладу

1. Проект «Управління навчально-виховним процесом»

Мета: оптимізація управлінської діяльності навчального закладу для організації та підвищення якості роботи педагогічного колективу навчального закладу.

Завдання:

1.Удосконалення системи організаційно-адміністративного забезпечення, інформаційного супроводу управлінської діяльності на всіх рівнях через упровадження демократичних принципів державно-громадського управління.

2. Організація діяльності закладу, створення належних умов навчання та виховання молоді, розвитку здібностей здобувачів освіти.

3. Задоволення інтересів і духовних запитів здобувачів освіти, забезпечення всебічного розвитку особистості в процесі навчання й виховання шляхом упровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний процес, раціонального використання психолого-педагогічних ресурсів.

4. Проведення планомірного, цілеспрямованого контролю за ефективністю роботи педагогічного колективу з питань навчання через неперервне відстеження стану викладання навчальних дисциплін, проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень здобувачів освіти.

5. Організація участі батьків у життєдіяльності класних колективів та навчального закладу шляхом залучення їх до спільної діяльності з дітьми та вчителями, обміну досвідом виховання дітей у сім'ї.

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачені такі модулі:

· Початок нового навчального року.

· Стан ведення документації.

· Моніторинг навчання.

· Дотримання державних стандартів початкової, загальної та базової середньої освіти.

· Державна підсумкова атестація.

· Навчальна практика та екскурсії.

· Бібліотека гімназії.

· Кінець навчального року.

Очікувані результати:

1. Повне використання умов, створених державою для функціонування гімназії: законів, постанов, нормативних вимог.

2. Делегування певної частини прав і повноважень адміністрації таким громадсько-державним структурам: педагогічна рада, методичні предметні об’єднання, учнівське самоврядування, забезпечення виборності й звітності управлінських структур.

3. Максимальне використання ініціативи вчителів, здобувачів освіти, батьків, широкої громадськості, створення умов для прояву їхніх творчих сил.

4. Установлення, функціонування і розвиток демократичних стосунків між керівниками, учителями, здобувачами освіти і батьками.

5. Встановлення оптимального співвідношення цілеспрямованих управлінських впливів, співпраці, співуправління й самоуправління.

6. Забезпечення чіткого розмежування повноважень учасників педагогічного процесу, дотримання дисципліни і порядку.

2. Проєкт «Єдиний інформаційний простір»

Мета: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, педагогів та здобувачів освіти.

Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, здобувачі освіти, адміністрація школи, батьки.

Завдання:

1. Опанування вчителями методик навчання, використовуючи ІКТ.

2. Створення умов для розвитку особистості та підвищення якості освіти за підвищення рівня навчальної мотивації, освітньої та предметних компетентностей в процесі взаємодії з особистісно орієнтованими компонентами інформаційно-освітнього середовища;

3. Розробка системи електронного навчання з використанням дистанційних технологій.

4. Розробка навчальних ресурсів, освітнього контенту на основі ІКТ-технологій;

5. Забезпечення ефективного використання у всіх видах навчально-виховної діяльності інформаційно-освітніх ресурсів, сервісів, ІТ – інструментів.

6. Формування освітнього контенту середовища з предмету.

7. Організація оперативної інформаційно-комунікативної взаємодії всіх учасників навчально-освітніх процесів.

8. Розробка системи контролю якості знань з предмету.

9. Визначення критеріїв оцінки ефективності використання ІКТ в освітньому процесі.

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачені такі модулі:

· предметне освітнє середовище - середовище освітнього предмету;

· освітнє середовище установи - школи;

· фахове освітнє середовище учителя;

· комунікативні мережеві спільноти, мережеві лекторії, вебінари та ін. форми педагогічної взаємодії учителя з учнями;

· мережеві сховища електронних освітніх ресурсів;

Очікувані результати:

1. Створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу.

2. Об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи.

3. Підвищення якості освіти в:

¾ показниках якості навчання учнів;

¾ ІКТ-компетентності педагога і учнів;

¾ якість навчального процесу;

¾ ступінь задоволеності учасників освітнього процесу;

¾ комфортні умови взаємодії, діалогу;

4. Підвищення пізнавальної активності учнів.

3. Проект «Професійне зростання педагога»

Мета: підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу.

Завдання:

1. Розвиток творчих можливостей педагогів шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду.

2. Постійне підвищення кваліфікації вчителів через участь у міських педагогічних семінарах і конференціях, залучення до публікацій, науково-дослідницької та експериментальної діяльності.

3. Удосконалення роботи методичних об'єднань через організацію та проведення сучасного уроку й виховного заходу, вироблення інноваційного стилю діяльності.

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачені такі модулі:

· Предметні методичні об’єднання вчителів.

· Методичне об'єднання класних керівників.

· Предметні тижні.

· Декада педагогічної майстерності вчителів.

· Педагогічна майстерність учителів, які атестуються.

· Педагогічні читання.

· Педагогічні виставки.

· Семінари, конференції.

Очікувані результати:

1. Створення атмосфери, яка сприяє постійному зростанню педагогічних компетенцій як молодих, так і досвідчених педагогів.

2. Підвищення престижу професії педагога.

3. Навчання педагогічних працівників ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

4. Розвиток творчого потенціалу вчителя.

5. Упровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний процес.

Критерії оцінювання:

1. Підвищення рівня кваліфікації вчителя.

2. Самоосвітня діяльність педагогів.

3. Постійні публікації у видавництвах всеукраїнського рівня.

4. Забезпеченість висококваліфікованими кадрами.

5. Участь учителів у професійних конкурсах.

Фінансування: бюджетні кошти.

4. Проект «Якість навчання»

Мета: висока якість навчально-виховного процесу та пріоритетність освіти в системі всебічного розвитку особистості.

Завдання:

1. Удосконалення процесу навчання, спрямованого на розвиток особистості здобувача освіти, навчання його самостійно оволодівати новими завданнями, на формування функціональних, мотиваційних та соціальних компетентностей.

2. Запровадження індивідуально-диференційованого, особистісно-орієнтованого підходу до навчання.

3. Оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти на базі позитивного принципу, що передусім передбачає врахування рівня їх досягнень, а не ступеня невдач.

4. Застосування інтерактивних технологій навчання й виховання в навчально-виховному процесі.

5. Проведення вчителями закладу відкритих показових уроків з використанням сучасних технологій.

6. Вивчення нових освітніх технологій шляхом самоосвіти, участі в теоретичних семінарах, семінарах-практикумах тощо.

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачені такі модулі:

· Моніторингові зрізи.

· Державна підсумкова атестація.

· Рівень викладання предметних дисциплін.

Очікувані результати:

1. Поліпшення якості навчання в закладі освіти.

2. Формування інтересу учнівської молоді до знань, ціннісних пріоритетів та ціннісних орієнтацій до навчання.

3. Сприяння розвитку наукових досліджень серед здобувачів освіти, самостійного опрацювання ними додаткових інформаційних джерел.

4. Задоволення освітніх потреб та життєвих сподівань здобувачів освіти.

5. Високий рівень готовності здобувачів освіти до різних видів підсумкового контролю.

Критерії оцінювання:

1. Уміння на практиці застосовувати засвоєні знання.

2. Успішне виконання учнями вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

3. Оптимальний розвиток пізнавальних здібностей здобувачів освіти.

Фінансування: бюджетні та спонсорські кошти.

5. Проект «Обдарована дитина»

Мета: розвиток обдарованої дитини в системі неперервного пошуку та підтримки здібних і талановитих здобувачів освіти.

Завдання:

1. Виявлення та підтримка обдарованих дітей для розвитку їхніх талантів, інтелектуальних здібностей, стимулювання їхньої творчої діяльності.

2. Удосконалення системи пошуку обдарованих дітей методом діагностування, спостереження та залучення до навчальної, виховної і трудової діяльності.

3. Підготовка учнів до участі в предметних олімпіадах різних рівнів, спортивних змаганнях, конкурсах.

4. Упровадження сучасних педагогічних технологій і методів навчання й виховання для розвитку творчого, критичного, логічного мислення здобувачів освіти.

5. Розширення мережі факультетів, курсів за вибором, гуртків, спортивних секцій для обдарованих дітей.

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачені такі модулі:

· Методичний супровід

· Предметні олімпіади

· Конкурси, турніри, змагання

· «Відкрий у собі талант!»

· Психологічна підтримка обдарованих учнів

Очікувані результати: 1. Результативність участі учнів у всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах різних рівнів, конкурсах, турнірах, виставках, змаганнях.

2. Підвищення рівня професійної компетентності вчителів у визначенні методів, форм, засобів, технологій навчання й виховання обдарованих дітей.

3. Формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми.

4. Створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;

створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтований освітній процес, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів.

Критерії оцінювання:

1. Кількість переможців та призерів всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, конкурсів, турнірів, виставок, змагань.

2. Наявність системи пошуку та підтримки здібних, обдарованих, талановитих дітей.

Фінансування: бюджетні та спонсорські кошти.

6. Проект «Учнівське самоврядування»

Мета: розвиток та реалізація творчого потенціалу учнів у системі суспільно-громадської організації.

Завдання:

1. Формування організаторських здібностей особистості, її суспільно-громадського досвіду через залучення школярів до громадської діяльності.

2. Виховання ініціативності, активності, самостійності, відповідальності за доручену справу, за колектив, за друзів, принциповості.

3. Проведення змістовного дозвілля учнівської молоді, спортивних змагань, ігор, фестивалів, свят, природоохоронних акцій та операцій зі збереження шкільного майна, трудових десантів.

4. Об'єднання дітей та підлітків для корисних, добрих, цікавих справ.

Для реалізації поставлених проектом мети й завдань передбачені такі модулі:

· Інформаційний центр

· Центр навчання

· Центр культури та дозвілля

· Центр соціологічних досліджень

· Центр захисту учнівських прав

Очікувані результати:

1. Розвинені творчі здібності здобувачів освіти.

2. Дійове самоврядування в навчальному закладі та класних колективах.

3. Залучення більшості дітей та молоді до участі в організації життя освітнього закладу.

Критерії оцінювання:

1. Висока активність здобувачів освіти у житті.

2. Підвищення рівня активності здобувачів освіти у класних колективах за результатами діагностування вихованців.

3. Співпраця органів учнівського самоврядування з педагогічною радою, батьківськими комітетами класів, освітнього закладу.

Фінансування: спонсорські кошти й кошти благодійних фондів.

Кiлькiсть переглядiв: 232

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.