Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

Лисичанської гімназії №2 Сєвєродонецького району Луганської області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Лисичанській гімназії №2 Сєвєродонецького району Луганської області (далі – Положення) розроблено на підставі статті 41 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року №2l45-VІІІ (із змінами, внесеними згідно із Законами) та відповідно до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 09.01.2019 №17 i ґрунтується на методиці, розробленій i затвердженій Державною службою якості освіта.

1.2. Метою poзбyдoви та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі є:

· гарантування якості освіти;

· формування довіри суспільства до система освіти та ЗЗСО;

· постійне та послідовне підвищення якості освіти.

1.3. Внутрішні чинники забезпечення якості загальної середньої освіти будемо

розглядати як:

· якість основних умов освітнього процесу;

· якість реалізації освітнього процесу;

· якість результатів освітнього процесу.

1.4. Забезпечення якості загальної середньої освіти закладу повинні відповідати

Державним стандартам відповідних рівнів, що є пріоритетом та спільною метою освітньої діяльності всіх її учасників.

Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає в себе:

· наявність необхідних ресурсів(кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо);

· організацію освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку науки і освіти; контроль освітньої діяльності та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання.

Внутрішня система забезпечення якості освіти, спрямована на вдосконалення

всіх напрямків діяльності закладу.

1.5. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти Лисичанської гімназії №2 Сєвєродонецького району Луганської області здійснюється за чотирма напрямами:

1) Освітнє середовище;

2) Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти;

3) Система педагогічної діяльності;

4) Система управлінської діяльності.

1.6. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ЗЗСО схвалюється педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та доповнення i затверджується директором ЗЗСО.

ІІ. CTPATEГІЯ ТА ІІРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗІІЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

2.1. При розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Лисичанській гімназії №2 Сєвєродонецького району Луганської області враховані такі принципи:

· Дитиноцентризм;

· Автономія ЗЗСО;

· Цілісність системи управління якістю;

· Постійне вдосконалення;

· Вплив зовнішніх чинників;

· Гнучкість i адаптивність.

2.2. Закон України «Про освіту» (частина 3 статті 41) визначає, що внутрішня система забезпечення якості освіти має такі основні складові:

· стратегія та процедури забезпечення якості освіти;

· система та механізм забезпечення академічної доброчесності;

· оприлюднені критерії, правила i процедура оцінювання здобувачів освіти;

· оприлюднені критерії, правила i процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

· оприлюднені критерії, правила i процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

· забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

· забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

· створення в ЗЗСО інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

2.3. Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в Лисичанській гімназії №2 Сєвєродонецького району Луганської області такі:

· Внутрішні i зовнішні моніторинги якості освітньої діяльності та якості освіти;

· Щорічне комплексне самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти;

· Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;

· Професійне зростання керівних та педагогічних працівників;

· Забезпечення публічності інформації про діяльність ЗЗСО;

· Забезпечення академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників та учнів;

· Запобігання та протидія булінгу.

2.4. Методи збору інформації та інструменти для вивчення якості освітньої діяльності в Лисичанській гімназії №2 Сєвєродонецького району Луганської області:

Опитування:

ü анкетування учасників освітнього процесу (вчителів, здобувачів освіти та батьків); інтерв’ю (з педагогічними працівниками, представниками учнівського самоврядування);

ü фокус-групи (з батьками, здобувачами освіти, представниками учнівського самоврядування, педагогами);

Вивчення документації:

ü річний план роботи;

ü протоколи засідань педагогічної ради;

ü класні журнали;

ü накази по ЗЗСО;

ü інша документація згідно з номенклатурою справ, затверджена наказом директора гімназії № від 27.08.2021 року «Про затвердження номенклатури справ Лисичанської гімназії №2».

Моніторинг:

ü навчальних досягнень здобувачів освіти;

ü адаптації учнів у закладі освіти;

ü наступності між початковим та базовим рівнями освіти;

ü педагогічної діяльності (спостереження за проведенням навчальних занять);

ü за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан забезпечення навчальних приміщень, безпека спортивних та ігрових майданчиків, робота їдальні, влив середовища на навчальну діяльність);

ü стану відвідування учнями навчальних занять;

ü ефективності реалізації плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗЗСО;

ü дотримання норм академічної доброчесності.

2.5. Аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність:

· система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;

· підсумкове оцінювання здобувачів освіти;

· фінансування закладу освіти, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення;

· кількісно - якісний кваліфікаційній склад педагогічних працівників;

· система методичної діяльності в ЗЗСО;

· система виховної діяльності в ЗЗСО.

2.6. Критерії щодо здійснення внутрішнього забезпечення якості освіти:

Об’єктивність з метою створення рівних умов для всіх учасників освітнього процесу;

Валідність для повної i всебічної відповідальності пропонованих моніторингових завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість критеріїв виміру та оцінки, можливість підтвердження позитивних i негативних результатів, які отримуються різними способами контролю;

Надійність результатів, що отримуються при повторному моніторингу, який проводять iншi особи;

Врахування психолого-педагогічних особливостей;

Систематичність у проведенні етапів i видів досліджень у певній послідовності та за відповідною системою;

Гуманістична спрямованість з метою створення умов доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату.

2.7. Оформлення результатів самооцінювання: результати комплексного щорічного самооцінювання включати розділом до річного плану та звіту про діяльність закладу освіти за певним напрямком і висвітлювати на веб-сайті ЗЗСО.

2.8. Очікувані результати: у результаті запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Лисичанській гімназії №2 Сєвєродонецького району Луганської області передбачається реалізація її місії шляхом надання споживачам якісних освітніх послуг згідно з національними і світовими вимогами до закладів освіти такого типу, постійним розвитком і саморозвитком всіх учасників освітнього процесу в межах концепції освіти впродовж життя.

3. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

ІІІ. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Напрям 1. Освітнє середовище закладу освіти

1.1. Освітнє середовище забезпечує комфортні та безпечні умови навчання та праці

 Заклад освіти дбає про забезпечення нешкідливих умов для здійснення освітнього процесу відповідно до санітарних вимог та інших нормативних актів, що стосується облаштування та утримання території, будівель та приміщень ЗЗСО.

 У закладі освіти наявні навчальні , допоміжні приміщення, необхідні для забезпечення освітнього процесу. Дотримуються норми наповнюваності класів.

 Для забезпечення ефективного освітнього процесу заклад використовує спеціальне навчальне обладнання та відповідно обладнані навчальні кабінети. Територія закладу облаштована для навчальної діяльності, відпочинку здобувачів освіти, занять спортом. Матеріально-технічне та навчально- методичне забезпечення ЗЗСО відповідає його типу та профілю.

 Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області докладає зусиль, щодо облаштування території та інтер’єру приміщень, для забезпечення комфорту, безпечності та функціональності, що дозволяє максимально використовувати приміщення та територію ЗЗСО в освітніх цілях.

 Заклад освіти забезпечує дотримання вимог безпеки життєдіяльності в освітньому процесі та дбає про те, щоб здобувачі освіти і педагогічні працівники були обізнані з правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Увага звертається на навчання педагогічних працівників правилам реагування у разі нещасних випадків або погіршення самопочуття учнів чи працівників закладу.

 У закладі освіти створюються належні умови для здорового харчування. Учні забезпечуються якісною та корисною їжею.

 ЗЗСО має доступне та безпечне під’єднання до мережі Інтернет, сприяє формуванню в учасників освітнього процесу медіаграмотності, вмінь розпізнавати можливі ризики в інформаційному просторі.

 Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області приділяє увагу питанням адаптації учнів та застосовує підходи та методики для комфортної інтеграції учнів до освітнього процесу та шкільного життя, а педагогічних працівників до професійної діяльності у ЗЗСО.

1.2. Освітнє середовище закладу освіти вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації

 Важливим Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області є створення психологічно-комфортного середовища для здобувачів освіти, їхніх батьків та педагогічних працівників та організація освітнього процесу на принципах партнерства.

 Заклад освіти дбає про психологічну та фізичну безпеку учнів через налагодження комфортної міжособистісної взаємодії, партнерства та діалогу, прийняття і дотримання учасниками освітнього процесу норм безпечного середовища.

 У закладі освіти за участю усіх учасників освітнього процесу розроблені заходи щодо протидії булінгу, дотримання вимог яких у закладі є обов’язковим. Вони містять алгоритми дій у різних випадках порушення дисципліни, конфліктних ситуаціях, проявах різних форм насилля до здобувачів освіти, їхніх батьків, працівників ЗЗСО.

 У закладі освіти розроблені та постійно переглядаються чіткі та зрозумілі правила поведінки (ці правила стосуються усіх учасників освітнього процесу).

 Керівництво ЗЗСО та педагогічні працівники вибудовують стосунки між собою та з здобувачами освіти на основі партнерства і поваги, а також володіють методиками раннього виявлення ознак насилля в дитячому колективі та попереджають його виникнення і поширення.

 ЗЗСО піклується про надання необхідного та належним чином організованого психологічного супроводу учнів. Особлива увага приділяється дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах , жорсткого поводження. Заклад освіти оперативно реагує на повідомлення про будь-які форми насильства або загрози їх вчинення та вживає необхідних заходів щодо захисту учасників освітнього процесу, профілактики випадків насильства та реалізації принципів ненасильницької комунікації.

 Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області вибудовує тісну співпрацю з органами та службами щодо захисту прав дітей, правоохоронними органами, залучаючи їх до шкільних заходів із профілактики булінгу, попередження та запобігання іншому насильству.

1.3. У закладі освіти сформовано інклюзивне, розвивальне та мотивуюче до навчання середовище

 Заклад освіти розвиває інклюзивну культуру, популяризує інклюзивні цінності, сприяє комфортній адаптації та інтеграції усіх учасників освітнього процесу. Формування інклюзивної культури відбувається через розширення можливостей для максимальної участі кожної дитини у житті закладу, культивування взаємоповаги, співпраці і толерантності.

 У ЗЗСО створюються умови для навчання, співпраці й спілкування усіх учасників освітнього процесу(незалежно від походження культурної та етнічної приналежності, статі, релігії, можливостей).

 У співпраці із засновником заклад освіти вдосконалює облаштування освітнього простору, забезпечуючи максимальну придатність освітнього процесу та середовища для усіх осіб (принцип універсального дизайну) та здійснюючи у кожному конкретному випадку, залежно від індивідуальних потреб учнів, необхідні модифікації дизайну середовища, програм, навчальних матеріалів.

 Інклюзивне освітнє середовище формується також через застосування педагогічними працівниками новітніх освітніх методик та технологій роботи з дітьми із особливими освітніми потребами, реалізації корекційної спрямованості навчання( через корекційно-розвиткові заняття та навчальний процес). Важливою є культура співпраці у педагогічному колективі, налагодження координації та командного підходу до розроблення індивідуальних навчальних програм, індивідуальних навчальних планів індивідуальних програм розвитку.

 ЗЗСО підтримує зв’язки з інклюзивно-ресурсним центром, залучаючи його фахівців до розроблення індивідуальних програм розвитку, консультацій педагогів ЗЗСО для надання якісного психолого-педагогічного супроводу учнів в освітньому процесі.

 Для успішного розвитку кожної дитини, Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області активно розвиває зв'язок з родинами учнів з особливими освітніми потребами, залучає їх до команди фахівців і розроблення індивідуальної програми розвитку та іншої необхідної підтримки під час навчання.

 Освітнє середовище ЗЗСО мотивує учнів до оволодіння ключовими компетентностями, у тому числі, здорового та екологічного способу життя та фізичного розвитку. Здров’язбережувальна компетентність – одна із наскрізних під час вивчення шкільних навчальних предметів та курсів.

 Важливою складовою освітнього середовища Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області є бібліотека, яка використовується як інформаційний центр.

Напрям 2.Сиситема оцінювання здобувачів освіти ЗЗСО

2.1. Наявність відкритої прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

Система оцінювання навчальної діяльності учнів в закладі освіти містить критерії, правила і процедури, за яким здійснюється оцінювання навчальних досягнень. Основними функціями оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти є:

 контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;

 навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;

 діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в учня в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;

 стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання;

 виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:

 характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

 якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;

 сформованість предметних умінь і навичок;

 рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

 досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези);

 самостійність оцінних суджень.

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.

Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок.

Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; робота з контурними картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи вчителя на уроці.

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу).

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:

 усунення безсистемності в оцінюванні;

 •підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;

 індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;

 систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;

 концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета.

Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів.

Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання.

Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік - на основі семестрових оцінок.

Учень має право на підвищення семестрової оцінки.

Розроблення критеріїв, їх оприлюднення та інформування робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу. Кожна виставлена оцінка обґрунтовується вчителем та відповідає оприлюдненим критеріям оцінювання. При вивчені кожної теми, виконанні обов’язкового виду роботи, вчитель розробляє критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи критерії оцінювання, затверджені Міністерством освіти і науки України, специфіку вивчення теми, освітню програму закладу освіти, компетентнісний підхід до викладання предмету (курсу). Можуть розроблятися критерії оцінювання і при використанні інших, ніж урок, організаційних форм проведення навчальних занять. Оцінювання учнів з використанням наявних та розроблених критеріїв оцінювання дозволяє зробити цей процес прозорим і зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу. Правила та процедури оцінювання навчальних досягнень у закладі освіти доводяться до відома здобувачів освіти та їхніх батьків.

Система оцінювання в закладі освіти спрямовується на розвиток та оволодіння учнями ключовими компетентностями. Оцінюється, у першу чергу, не обсяг засвоєних знань, а уміння використовувати ці знання для вирішення практичних завдань. Оцінювання ґрунтується на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

 Аналіз оцінювання навчальних досягнень учнів є важливим

інструментом у забезпеченні якості освітнього процесу і використовується з метою вивчення наступності, адаптації учнів, об’єктивності оцінювання, вивчення впливу форм і методів роботи, які використовує вчитель, на рівень навчальних досягнень учнів. На основі аналізу динаміки показників навчальних досягнень учнів ЗЗСО приймає педагогічні і управлінські рішення щодо підвищення якості освітньої діяльності.

 З метою врахування індивідуальних особливостей – здібностей та розвитку дитини, у закладі освіти створюються умови для розроблення індивідуальної освітньої траєкторії. Вона дозволяє зробити освітній процес комфортним, забезпечує індивідуальний прогрес дитини у оволодінні ключовими компетентностями. Індивідуальну освітню траєкторію можна розробляти з окремого предмету(курсу) чи з групи предметів. Учитель в умовах реалізації індивідуальної освітньої траєкторії має стати для учня тьютором, консультантом, координатором. Розроблення індивідуальної освітньої траєкторії потребує залучення психолога та комунікації з батьками.

 Оцінювання в закладі освіти спрямоване передусім на розвиток здобувачів освіти, воно не повинно бути інструментом покарання, тому формувальне оцінювання є важливим мотиваційним чинником для учнів та показником його прогресу у навчанні. Учень може самостійно і усвідомлено визначати потреби навчальної діяльності і разом з учителем працювати над власним розвитком.

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результат свого навчання, здатності до самооцінювання

 Одним із чинників, який характеризує якість освітнього процесу у закладі освіти є задоволеність учнів результатами освітньої діяльності. Система оцінювання у закладі освіти допомагає відстежувати прогрес та формувати в учнів почуття відповідальності за результати власної навчальної діяльності. Щоб процес оцінювання сприймався учнями як справедливий, вчителі долучають їх до розроблення критеріїв такого оцінювання. Спільне розроблення критеріїв (вчитель-учень) дозволяє сформувати в учнів позитивне ставлення до оцінювання і підвищити їх відповідальність за досягнення результату.

 Через систему оцінювання освітньої діяльності важливо розвивати в учнів активну життєву позицію. Це досягається як через індивідуальний підхід, так і в системі наскрізного процесу виховання, який формує цінності. Тут має велике значення скоординована управлінська діяльність в закладі освіти, співпраця вчителів, класних керівників. У Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області розроблена система заходів, спрямована на формування розуміння учнями цінності освіти, навчання впродовж життя та здатності учні самостійно оцінювати власний прогрес.

 Вчителі у процесі розроблення системи оцінювання навчальних досягнень учнів сприяють поширенню самооцінювання і взаємооцінювання учнів. Розуміючи технологію оцінювання власної роботи, учні з її допомогою можуть ефективніше навчатися і прогресувати. Використання взаємооцінювання сприяє партнерській взаємодії між учнями, за такої методики оцінювання учні допомагають одне одному покращувати свої навчальні результати.

Напрям 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

3.1. Педагогічні працівники закладу освіти планують свою діяльність та прогнозують її результати, використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями

 Важливим аспектом діяльності педагогічного працівника є планування власної діяльності та прогнозування очікуваних результатів. Розроблений календарно- тематичний план, навчальна програма відповідає Державному стандарту загальної середньої освіти та враховує специфіку роботи Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області. Освітня програма, методичні рекомендації МОН надають можливість вчителю при складанні календарно-тематичного плану самостійно розподіляти обсяг годин на вивчення навчальних тем, змінювати послідовність їх вивчення, самостійно обирати організаційні форми проведення навчальних занять.

 Педагогічна діяльність у ЗЗСО зорієнтована на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями, вміння застосовувати їх у повсякденному житті. Для цього використовуються різні організаційні форми освітнього процесу (класно-урочну, навчання у групах, змішане, превентивне навчання, веб-квест, навчальні екскурсії, проектну роботу). Під час проведення навчальних занять вчитель обирає форми роботи, спрямовані на творчу, аналітичну роботу учнів(простеження причинно-наслідкових зв’язків, мозковий штурм, командні форми роботи, пошукова робота).

 На сучасному етапі використання лише індивідуального підходу в роботі з учнями може бути недостатньо. Вчителі володіють навичками розроблення індивідуальної траєкторії учня з урахуванням вікових особливостей, фізичного та психологічного розвитку дитини та її індивідуальних освітніх потреб і здібностей. У першу чергу, індивідуальна освітня траєкторія розробляється для тих здобувачів освіти, які потребують персонального підходу у виконанні навчальних завдань. Це можуть бути учні, які випереджають однокласників в опануванні навчального матеріалу або учні, які мають труднощі з його засвоєнням.

 Учителі забезпечують наскрізний процес виховання у взаємодії навчання і виховання з метою формування загальнолюдських цінностей, виховання почуття патріотизму. Предметом особливої уваги педагогічних працівників має стати розвиток відповідальності, самостійності та самоконтролю.

3.2. Постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності

 Підвищення кваліфікації педагогічного працівника можливе лише за умови його постійного професійного зростання. Підвищувати свою кваліфікацію педагогічний працівник може за різними організаційними формами: очній, заочній, дистанційній. Підвищення кваліфікації може відбуватись у вигляді курсів, семінарів, майстер-класів, тренінгів. Важливу увагу потрібно приділити підвищенню кваліфікації щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Професійний розвиток- це обов’язок самого працівника, професійному зростанню якого також має сприяти заклад освіти, створюючи умови, мотивуючи їх до професійного вдосконалення. Кваліфікаційний рівень педагогів у ЗЗСО підтверджується проходження чергової атестації і сертифікації згідно з чинним законодавством.

 Однією зі складових професійного зростання педагога є його участь у дослідно-експериментальній, інноваційній роботі, яка може здійснюватися на різних рівнях (закладу освіти, регіональному, всеукраїнському).

 Сучасний освітній процес неможливий без використання інформаційно-комунікативних (комп’ютерних) технологій. Насамперед, учитель має вміти працювати з комп’ютерними програмами, створювати мультимедійні презентації, електронні навчальні ресурси, спілкуватися з учнями і колегами через участь у семінарах, майстер-класах, тренінгах. Поширення практичного досвіду сприяє підвищенню якості освітньої діяльності та може забезпечити інноваційну складову освітнього процесу.

3.3.Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника включає в себе атестацію та сертифікацію.

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти.

Один із принципів організації атестації – здійснення комплексної оцінки діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег вчителя, який атестується тощо.

Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

3.4. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їхніми батьками, працівниками закладу освіти

 Успішна педагогічна діяльність неможлива без комунікації між педагогічними працівниками і учнями на засадах довіри, партнерства і відкритого діалогу, співпраці між учителем і учнем та їх співтворчості. Вчитель надає можливість учню висловлювати і аргументувати свою думку. Учень не повинен боятися ставити питання, на які не існує готової відповіді. З педагогікою партнерства тісно пов’язане особистісно орієнтоване навчання. Воно спрямоване на вирішення завдань розвитку в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися. Забезпечення особистісно орієнтованого підходу у навчанні має бути наскрізним, у проведення навчальних занять та позаурочної роботи.

 Для підвищення ефективності освітнього процесу необхідний постійний діалог з батьками. Конструктивне партнерство, доброзичливі взаємини, наявність зворотного зв’язку щодо успіхів дитини, її прогресу у навчанні, залучення батьків до життя класу і ЗЗСО є запорукою якісного освітнього процесу.

 Підвищенню якості освітньої діяльності у закладі основи сприяє співпраця між педагогічними працівниками через командну роботу, реалізацію спільних проєктів, наставництво. Це, у свою чергу, підвищує мотивацію та кваліфікаційний рівень педагогічних працівників.

3.5.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освіти, а дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та викладання в Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області впливає на формування важливих цінностей, таких, як чесність, довіра, справедливість, взаємоповага, відповідальність.

Система та механізми забезпечення академічної доброчесності визначаються Положенням про академічну доброчесність, схваленим педагогічною радою (протокол №1 від 27.08.2021року), вимоги якого є загальнообов’язковими.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними передбачає:

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

• надання достовірної інформації про методики і результати досліджень,

· джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;

• контроль за дотриманням академічної доброчесності учнями;

• об’єктивне оцінювання результатів навчання. Дотримання академічної доброчесності учнями передбачає:

• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

• надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

· академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

· самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

· фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

· фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

· списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

· обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

· хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

· необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники гімназії можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

• відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

• позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

За порушення академічної доброчесності учні можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

· повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

· повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіту

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу освіти, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

 Для досягнення високої якості освітньої діяльності Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області формулює та оприлюднює стратегію розвитку, що містить визначення цінностей, які сповідує ЗЗСО та визначення цілей розвитку на визначений період.

 Управлінські рішення керівництва спрямовані на досягнення стратегічних та поточних цілей освіти. З цією метою заклад освіти розробив та виконує узгоджені між собою плани різного терміну реалізації (перспективний, річний) та спрямування. Аналіз виконання планів здійснюється відповідно до структури системи внутрішнього забезпечення якості освіти за напрямами, які визначені закладом освіти з урахуванням вимог законодавства. Результатом такого аналізу стають відповідні управлінські рішення.

 Заходи із підвищення якості освітньої діяльності на підставі даних про поточний стан та динаміку результатів освітньої діяльності. Це можливо забезпечити через процедури моніторингу певних компонентів освітнього процесу: ефективність управлінської діяльності, навчальних досягнень учнів, умов здійснення освітньої діяльності, соціально-психологічного клімату тощо. Моніторинг здійснюється шляхом вивчення документів, аналізу навчальних досягнень, опитування учасників освітнього процесу, спостереження, результатів розгляду звернень громадян.

 Заклад освіти здійснює самооцінку власної діяльності та ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що відображається у річному звіті. Річний звіт схвалюється педагогічною радою та оприлюднюється на веб-сайті ЗЗСО.

 Надійні та актуальні дані про діяльність ЗЗСО необхідні для обґрунтованого ухвалення управлінських рішень і підтримки системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Раціональна організація документообігу сприяє ефективному управлінню закладом освіти та забезпеченню якості освітньої діяльності.

 У закладі освіти діє система інформаційного забезпечення та автоматизоване середовище для роботи з даними. Важливим чинником є можливість зберігання документів в електронному вигляді.

 У Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області діє безперешкодний надійний доступ до мережі Інтернет та внутрішній бездротовий зв'язок.

 Заклад освіти має можливість використовувати інтрерактивні платформи та сервіси для урізноманітнення організаційних форм освітнього процесу: інформаційний пошук, дистанційне навчання, змішане навчання, онлайн-курси.

4.2. У закладі освіти створена та підтримується атмосфера довіри, інформаційної прозорості, конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою

 Досягнення мети діяльності ЗЗСО можливе за умови створення сприятливого психологічного клімату, атмосфери довіри між учасниками освітнього процесу. Визначальна умова створення такої атмосфери- обґрунтованість і відкритість управлінських рішень.

 Учасники освітнього процесу мають можливість впливати на прийняття управлінських рішень через різні форми організації освітнього процесу: наради, обговорення, внесення пропозицій.

 Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області сприяє та забезпечує необхідні умови для діяльності різноманітних форм громадського самоврядування ( батьківські ради, учнівське самоуправління). Створюються реальні можливості для дієвого впливу на значущі аспекти функціонування ЗЗСО через різноманітні форми громадянської активності(опитування, звернення, спільні обговорення).

 Керівництво ЗЗСО створює умови для формування відкритого освітнього середовища через залучення учасників освітнього процесу до різноманітних суспільно значущих заходів поза межами закладу освіти: конкурси, екскурсії , відвідування установ культури. Керівництво Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області здійснює процеси управління та організації освітньої діяльності на умовах інформаційної відкритості та комунікації з учасниками освітнього процесу і громадою. Насамперед, забезпечено виконання закладом освіти вимог статті 30 Закону України «Про освіту». Інформаційна відкритість забезпечується наявністю у закладі освіти майданчиків для інформування учасників освітнього процесу: повідомлення на сайті закладу, на інформаційних стендах. Спілкування між учасниками освітнього процесу також відбувається із використанням сучасних технологій: месенджери, групи у соціальних мережах.

 Заклад освіти належним чином розробив, затвердив та оприлюднив Положення про академічну доброчесність. Учасники освітнього процесу ознайомлені з цим положенням та мають дотримуватися його вимог як справедливих та загальнообов’язкових.

 Ключовими чинником формування дійсно відповідального ставлення до цих питань стала низька відповідальність усіх учасників освітнього процесу до фактів порушення норм академічної доброчесності. Це означає, що учасники освітнього процесу не лише знають і дотримуються цих норм, але й мають займати активну позицію у випадках, коли стають свідками можливих порушень. Питання постійної профілактики та моніторингу дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу стають предметом розгляду на засіданнях педагогічної ради, розроблена система мотиваційних дій, що спрямована на дотримання принципів академічної доброчесності.

4.3. Керівництво закладу освіти здійснює раціональний добір кадрів, забезпечує належні умови праці та можливості для професійного розвитку працівників

 Комплектація закладу освіти кваліфікованими педагогічними та іншими працівниками є однією з найважливіших завдань керівництва для забезпечення якісної освітньої діяльності і високої якості освіти.

 Мета діяльності ЗЗСО та його освітня програма передбачають відповідні кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників. Під час формування кадрового складу керівництво закладу має враховувати кваліфікаційний рівень педагогічних працівників.

 Висока якість освітнього процесу безпосередньо залежить від умов праці та вмотивованості педагогічних працівників. Тому керівництво має зробити все від нього залежне, щоб забезпечити належні умови праці, об’єктивно оцінювати професійні досягнення педагогів. Для підтримки позитивної мотивації педагогічних працівників діє аргументоване матеріальне та моральне заохочення, яке спонукає працівників до більш якісної роботи та саморозвитку.

 У Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області підтримуються умови для постійного професійного розвитку педагогічних працівників та підтримки власної професійної траєкторії. Керівництво, враховуючи потреби закладу та особливості освітньої програми, заохочує та підтримує методичну роботу педагогічних працівників, їхню участь у професійних конференціях, семінарах, курсах підвищення кваліфікації у різних формах. Важливим чинником є також професійне самовдосконалення адміністрації ЗЗСО, що безпосередньо впливає на якість роботи закладу.

 Підвищення професійного рівня педагогічних працівників обов’язково отримує формальне визначення, що впливає на професійний статус працівника та розмір його винагороди за працю. Тому керівництво закладу належним чином організовує процес атестації та сприяє сертифікації педагогічних працівників.

4.4. Організація освітнього процесу, у тому числі прийняття управлінських рішень, здійснюється на засадах людиноцентризму

 Головний принцип освітнього процесу – людиноцентризм, реалізується у практичній діяльності через виконання освітньої програми закладу освіти, яка розробляється відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти, враховує потреби та інтереси здобувачів освіти, спроможність закладу освіти.

 Оволодіння учнями ключовими компетентностями забезпечується через використання різноманітних форм і технологій організації освітнього процесу (класно-урочна, проектно-дослідницька, змішана), а також використання форм і методів роботи під час проведення навчальних занять (командна робота учнів, простежування причинно-наслідкових зв’язків, мозковий штурм, пошукова робота).

 Розпорядок дня та розклад уроків враховують вікові особливості дітей, відповідають їхнім індивідуальним можливостям та інтересам, сприяють формуванню індивідуальних освітніх траєкторій учнів та забезпечують можливості для гнучкого використання різноманітних організаційних форм навчання і викладання.

 Процедури комплектації класів, зарахування, відрахування, переведення та випуску здобувачів освіти здійснюються відповідно до встановленого порядку. Заклад освіти оприлюднює інформацію про проектну потужність, територію обслуговування, правила прийому до ЗЗСО.

 Для забезпечення якості управління ЗЗСО керівництвом розроблені, затверджені та доведені до відома працівників розподіл посадових обов’язків, прав та повноважень, що закріплюється у посадових інструкціях.

 Адміністрація Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області вживає необхідних заходів для забезпечення належного стану приміщень і обладнання, постійно вивчає потреби здобувачів освіти та педагогічних працівників, готує і доводить до відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію.

 Педагогічна рада розглядає на своїх засіданнях питання освітнього процесу, зокрема забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності. Колегіальність рішень педагогічної ради має велике значення для формування атмосфери співпраці у педагогічному колективі. Заклад освіти сприяє реалізації інноваційної роботи, що дозволяє забезпечити ефективність освітньої діяльності та створює умови для використання в освітньому процесі технологій, спрямованих на підвищення рівня навчальної мотивації здобувачів освіти.

IV НАЯВНІСТЬ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

Лисичанська гімназія №2 Сєвєродонецького району Луганської області складається зі структурних підрозділів:

 перший рівень повної загальної середньої освіти – 1-4 класи, що забезпечує початкову освіту;

 другий рівень повної загальної середньої освіти – 5-9 класи, що забезпечує базову середню освіту.

Між підрозділами ЗЗСО забезпечується єдність і взаємозв’язок, наступність мети, методів, засобів, організаційних форм навчання і виховання.

Проектна потужність - 900 учнівських місць.

Приміщення та територія закладу відповідають державним санітарно-гігієнічним нормам щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчальні класи та кабінети повністю забезпечені меблями. В закладі освіти наявні кабінети: фізики, хімії, біології, музичного мистецтва, української мови і літератури, англійської мови, історії і правознавства, інформатики. Класні кімнати НУШ облаштовані відповідно до вимог. Майже усі кабінети забезпечені комп’ютерною технікою, ноутбуками, мультимедійними центрами або телевізорами. Наявні бібліотека, актова зала, комп’ютерний клас, спортивний зал, 2 майстерні, кабінет обслуговуючої праці, мультимедійний спортивний майданчик. Діє локальний водопровід. Їдальня знаходиться на ІІ поверсі. Наявне холодне водопостачання, встановлено водонагрівач, в наявності необхідне технологічне обладнання. Приміщення їдальні розраховане на 60 посадкових місць. Створені умови для миття рук учнів біля їдальні, встановлені дозатори для рідкого мила.

Кiлькiсть переглядiв: 19

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.